بانک پارسيان در نظر دارد جهت آشنايي بيشتر مشتـريان محترم با خدمات بانکداري الکترونيک، دوره آموزشي حضوري را در روز دوشنبه 27 آذرماه جـاري از ساعت 14 الي 16 در محل شعبه مرکزي بانک، واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادي، خيابان زرافشان غربي برنامه ريزي و برگزار نمايد. خواهشمند است به منظور برنامه ريزي بهتر و در صورتي که از حضور خود اطمينان داريد، نسبت به تکميل فرم زير و انتخاب ساعت حضور، اقدام نماييد.


شماره مشتری:
نام:
نام خانوادگی:
شماره موبایل:
ساعت پیشنهادی: